Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώρηση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου εγκυρότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/4.3.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΝ346ΜΤΛ6-2ΓΛ) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως και τις 16/04/2021.

Όσον αφορά στον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων της αξιολογικής περιόδου 2019 και συγκεκριμένα κατά την «Ενημέρωση του Δείκτη “Έγκυρη”»,  οι δύο (2) «Αιτίες ακύρωσης» των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που μπορούν να επιλεγούν έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  1. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή»
  2. «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή».

Διευκρινίζεται ότι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες είχαν επισημανθεί ως μη έγκυρες με επιλεγμένη εγγραφή ως αιτία ακύρωσης «Κώλυμα» εντάσσονται αυτόματα στη δεύτερη κατηγορία (δηλ. «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή») και δεν απαιτείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ή διόρθωση.

Όσον αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης από τους «Γραμματείς ΕΕΑ» έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες αλλαγές ώστε να καλύπτονται οι  ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιπτώσεων όπως αποτυπώνονται στις αποφάσεις συγκρότησης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκινάει ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας 2021. Σχετικώς έχει εκδοθεί η με ΑΔΑ 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ εγκύκλιος, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στη διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η προθεσμία της πρώτης φάσης υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων παρατείνεται έως στις 22-03-2021, στις 12.00 πμ.

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ), με αντικείμενο την εξέταση αιτημάτων υπαλλήλων για: α)  απόσπαση/μετάταξη για σοβαρούς λόγους υγείας, β) απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης και γ) αμοιβαία μετάταξη, τα οποία έχουν υποβληθεί στην ΚΕΚ από 1.11.2020 έως και 31.12.2020,  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

- Για όσα αιτήματα η ΚΕΚ γνωμοδοτήσει θετικά, θα ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται σε κάθε αίτηση.

- Για όσα αιτήματα η ΚΕΚ γνωμοδοτήσει αρνητικά ή τα αναβάλλει, θα ακολουθήσει ανάρτηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και την αντίστοιχη αιτιολογία στην ιστοσελίδα της Απογραφής http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_kek.html (Κινητικότητα/Αποτελέσματα ΚΕΚ).  

Παρακαλούμε όπως, μέχρι αύριο 4-2-2021 και ώρα 14.00 οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» ενημερώσουν τις θέσεις κινητικότητας με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων. Συνεπώς, θα μεταβούν στην εφαρμογή «Θέσεις Κινητικότητας» και για κάθε μία από τις θέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις θα επιλέξουν «Αιτήσεις». Εκεί εμφανίζονται όλοι οι υποψήφιοι για κάθε θέση. Για κάθε υποψήφιο θα επιλέξουν «Ενημέρωση» και θα συμπληρώσουν το πεδίο «Αποδοχή» με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα με το εάν επιλέγεται ο υποψήφιος, καθώς επίσης και τη σειρά κατάταξης για όσους έχουν «ΝΑΙ», τυχόν παρατηρήσεις και «Ενημέρωση».

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη