Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τρίτη 30/11/2021.

Οι Αξιολογητές Α’, που έχουν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, καλούνται να συμπληρώσουν την βαθμολογία στις εκθέσεις αξιολόγησης και να τις υποβάλουν οριστικά το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει οριστικά τη βαθμολογία – ακόμα και αν έχει υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης - η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β’.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19744/18.10.2021 (ΑΔΑ:ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ) εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του B΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 28η Νοεμβρίου 2021. Σχετικές οδηγίες παρέχονται με την αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/892/οικ.21602/17.11.2021 εγκύκλιο, ΑΔΑ 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ.

Ο συνολικός πίνακας των διαθέσιμων θέσεων βρίσκεται αναρτημένος στη διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη διενέργεια  της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και τη συμπλήρωση των Βασικών Σημείων αυτής από τους Αξιολογητές Α΄ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τετάρτη  3 Νοεμβρίου 2021.

Ως εκ τούτου, η προθεσμία των επτά (7) ημερών που προβλέπεται προκειμένου να υποβάλουν οι Αξιολογούμενοι τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης θα διαρκέσει από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταχώριση των στοιχείων της Συνέντευξης το αργότερο έως και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των απόψεων-αντιρρήσεων από τους αξιολογούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, δε θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα μετά την ολοκλήρωση του σταδίου.

Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ ως νέα ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2021 ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 26η Νοεμβρίου 2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του 2020 λήγει την Κυριακή 19/9/2021. Από την Δευτέρα 20/9/2021 ξεκινά το επόμενο στάδιο καταχώρισης στοιχείων συνέντευξης και βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16-9-2021 (ΑΔΑ : ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.»

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των σχετικών ισχυουσών διατάξεων και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη σχετική εγκύκλιο ( σελ.10 αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30.6.2021, ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ), χθες 15.9.2021, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2021. Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 15.9.2021 οι φορείς υποδοχής έπρεπε να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης . Προκειμένου για τις αποφάσεις μετάταξης, αυτές είτε θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί μέχρι και τις 15.9.2021 ή  να έχουν αντιστοίχως λάβει κατ΄ ελάχιστον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης το αργότερο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι φορείς καλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τη σχετική εφαρμογή του Υπουργείου μας.  

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογούμενους θα είναι διαθέσιμη από τις 07/09/2021 έως και τις 19/09/2021.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για κάποιον αξιολογούμενο - εκ παραδρομής - δεν έχει γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση ορισμού αξιολόγησης, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος δύναται να συμπληρώσει την έκθεση αξιολόγησης του σε έντυπη μορφή. Σε αυτή την περίπτωση η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τον Α’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτής στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να την καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης ως ‘χειρόγραφη’.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη