Η Δημόσια Διοίκηση αποκτά σύγχρονο εργαλείο χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού και των αντικειμένων εργασίας του.

Για πρώτη φορά συντάσσονται Περιγράμματα Θέσης Εργασίας, στα οποία αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των υπαλλήλων εξατομικευμένα, ενώ κάθε θέση αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και άλλα προσόντα, που απαιτούνται στην πράξη.

Η αποτύπωση αυτή συμβάλλει καταλυτικά, ώστε η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών να διενεργείται στο εξής όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, αλλά κυρίως με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα κάθε δημοσίου υπαλλήλου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση, που καλείται να καλύψει.

Παράλληλα, καταρτίζεται το Ευρετήριο Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο συνιστά οδηγό τόσο για την εξοικείωση των πολιτών με τις διαδικασίες και τις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και για την προσέλκυση προσωπικού με υψηλά προσόντα και τεχνογνωσία.

 • Εγκύκλιος  - 18 Οκτωβρίου 2016: "Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
 • Εγκύκλιος  -  23 Νοεμβρίου 2016: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση - 21 Απριλίου 2017: " Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει."
 • Εγκύκλιος - 15 Μαΐου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης στα Υπουργεία"
 • Εγκύκλιος - 7 Ιουνίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 4 Αυγούστου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 8 Δεκεμβρίου 2017: "Εφαρμογή του συστήματος των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας"
 • Εγκύκλιος - 20 Απριλίου 2018: "Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση"
 • Εγκύκλιος - 17 Μαΐου 2018: "Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 • Εγκύκλιος - 9 Ιανουαρίου 2019: "Ένταξη των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα" 
 • Εγκύκλιος - 22 Οκτωβρίου 2019: "Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 
 • Εγκύκλιος- 14 Αυγούστου 2020 : "Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας"

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη